Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Karen Wessels van SMART* in Communication, hierna SMART* in Communication, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien SMART* in Communication deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Inschrijving

Wat is het werkklimaat op uw school?

Vraag direct een doorbreeksessie aan en maak vandaag nog begin aan meer klik met de klas!

Inschrijving voor trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier van SMART* in Communication, of door een schriftelijke bevestiging door SMART* in Communication..

Doorgang training: Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van SMART*in Communication.

Annulering training:  Uiterlijk 14 dagen voor aanvangsdatum. Het is toegestaan een collega als plaatsvervanger te laten meedoen. Indien dit niet het geval is, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Aanbieding en/of prijsopgaven zijn bindend indien SMART* in Communication hiervoor een termijn van aanvaarding heeft vermeld. Iedere aanvaarde opdracht wordt door haar schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht mogelijk te maken.

Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SMART* in Communication te worden meegedeeld en door  haar  schriftelijk te worden  aanvaard.  Indien de wijzigingen mondeling dan wel op een andere wijze  worden doorgegeven,  komt dit voor risico en rekening van de opdrachtgever.

Annulering van een opdracht , of een gedeelte daarvan, dient schriftelijk door opdrachtgever te geschieden. Tevens is opdrachtgever gehouden tot directe betaling voor de reeds door SMART* in Communication  uitgevoerde werkzaamheden en haar schadeloos te stellen voor alle nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.

Prijzen/ betaling

Alle door SMART* in Communication opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Zij factureert middels voorschotfacturen bij termijnbetalingen en/of via een eindfactuur.

Alle facturen van SMART* in Communication dienen voorafgaand aan de opdracht door opdrachtgever te zijn voldaan. Alvorens met de overeengekomen werkzaamheden te kunnen starten, verplicht de opdrachtgever zich om 100% van het factuurbedrag te voldoen, hetzij in termijnen of in één keer.

SMART* in Communication behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar werkzaamheden op te schorten alvorens  de opdrachtgever de factuur heeft voldaan.

SMART* in Communication is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

Intellectuele eigendom

Het gebruiksrecht van door SMART* in Communication vervaardigde trainingen en teksten zijn  niet  aan derden overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van SMART* in Communication.  Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

Opschorting en/of ontbinding

SMART* in Communication accepteert uitsluitend schriftelijke reclames. Deze schorten echter de verplichtingen tot betaling niet op. Reclames dienen binnen acht dagen kenbaar te worden gemaakt.

SMART* in Communication is gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst bij niet behoorlijk of niet tijdig voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling zeker is gesteld.

In geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever is  SMART* in Communication gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  te ontbinden, zonder de verplichting tot enige schadevergoeding.

Op de hier bedoelde overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  In geval van geschil is de rechter te Breda bevoegd.